Hämeen virkistysalueyhdistys

Tue toimintaamme

Voit auttaa meitä lisäämään tietoutta Kanta-Hämeen luontokohteista jakamalla Facebook sivun “Hämeen luonto” sisältöjä sosiaalisessa mediassa. Voit myös tukea yhdistyksemme toimintaa liittymällä tukijäseneksi.

Yhdistyksen tarkoitus on:

 • Turvata ja kehittää sekä maakunnan oman väestön että tänne suuntautuvien ihmisten virkistys- ja
  ulkoilumahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia maakunnan luonnon ja maiseman omaleimaisuutta sekä
  ottaa huomioon väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaamisen siten, että
  toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa;
 • Edistää maakunnan luonnon, vapaa-ajan alueiden ja reittien muodostaman kokonaisuuden kehittä-
  mistä ja tunnettuutta sekä markkinoinnin yleisiä edellytyksiä maakunnassa ja sen ulkopuolella;
 • Edistää vapaa-ajan alueiden ja reittien käytön ja luontomatkailun koordinointia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. koordinoi virkistysalueiden hankintaa, voi hankkia ja hoitaa virkistysalueita ostamalla tai vuokraamal-
  la tai hankkimalla niihin käyttöoikeuksia sekä koordinoimalla yhteistyötä tai huolehtimalla niiden käy-
  tön edellyttämästä hoidosta ja rakentamisesta
 2. huolehtii maakunnallisten vapaa-ajan reitistöjen toteutuksen ja ylläpidon koordinoinnista
 3. seuraa ympäristöön liittyvää tutkimusta ja suunnittelua sekä järjestää alaan liittyviä tilaisuuksia sekä
 4. hoitaa muitakin yhdistyksen tarkoitusta edistäviä tehtäviä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Yhdistyksen tukijäseniksi voivat liittyä myös muut kunnat, oikeustoimikelpoiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Tukijäseneksi haluaville on tälle sivulle tulossa lisää tietoa kesäkuussa 2024.